Likeit Char Dham Yatra Rejuvenesse INIFD Rajkot Fashion Show
Tamil Status Video Saap Sidi Festival Post
Knowledge Guru » Test
Nir Gujarati Test Nir Gujarati

Check Interesting Detail for... (Old Generation Vs New Generation) (Difference Between Old Generation & New Generation) (A sight at glance towards old and new generation ,not only for Gujarati )   'મારાબાપાખરà«àª‚કહેતાહતા' àªàªµà«àª‚માણસને જà«àªàª¾àª¨àª¥àª¾àª¯àª›à«‡àª¤à«àª¯àª¾àª‚સà«àª§à«€àª®àª¾àª‚તોàªàª¨à«‹àª¦à«€àª•àª°à«‹àªàªµà«àª‚વિચારતોથઈગયોહોયછેકે'મારાબાપાખોટાછે.' >>                                                    >>વિષય: આજકાલબધà«àª‚જબદલાઈરહà«àª¯à«àª‚છે...â€Â >>આજકાલબધà«àª‚જબદલાઈરહà«àª¯à«àª‚છે...†>> >>આજકાલબધà«àª‚જબદલાઈરહà«àª¯à«àª‚છેઅનેવળીàªàª¡àªªàª­à«‡àª°àª¬àª¦àª²àª¾àªˆàª°àª¹à«àª¯à«àª‚છે. >> >>પરિવરà«àª¤àª¨àª¨à«€àªàª¡àªªàª¨à«‡àª•àª¾àª°àª£à«‡àª…કà«àª•àª²àª¬àª¹à«‡àª°àª®àª¾àª°à«€àªœàª¾àª¯àª¤à«‡àªµà«àª‚પણથાયછે. >> >>ઘડપણનીવà«àª¯àª¾àª–à«àª¯àª¾àª¶à«€? >> >>ઘડપણàªàªŸàª²à«‡àªªàª°àª¿àªµàª°à«àª¤àª¨àª¨à«‡àª¸à«àªµà«€àª•àª¾àª°àªµàª¾àª¨à«€àª…નેપચાવવાનીઅશકà«àª¤àª¿. >> >>માનવઈતિહાસમાંકà«àª¯àª¾àª°à«‡àªªàª£àªœà«‚નીપેઢીનેનવીપેઢીડાહીલાગીનથી. >>જગતનà«àª‚સૌથીઘરડà«àª‚વિધાનઆપà«àª°àª®àª¾àª£à«‡àª›à«‡àªƒâ€˜àª†àª¦à«àª¨àª¿àª¯àª¾àª¹àªµà«‡àªªàª¹à«‡àª²àª¾àªœà«‡àªµà«€àª°àª¹à«€àª¨àª¥à«€. >> >>’પà«àª°àª¤à«àª¯à«‡àª•àª¸à«‚રà«àª¯àª¾àª¸à«àª¤àª¨àªµà«àª‚અંધારà«àª‚મૂકતોજાયછે. >>પà«àª°àª¤à«àª¯à«‡àª•àª¸à«‚રà«àª¯à«‹àª¦àª¯àª¨àªµà«àª‚અજવાળà«àª‚લેતોઆવેછે. >> >>છાશપીવાનà«àª‚ઘટતà«àª‚જાયછેઅનેબિયરપીવાનà«àª‚વધતà«àª‚જાયછે. >> >>ગોળપાપડીખાવાનà«àª‚ઘટતà«àª‚જાયછેઅનેચોકલેટખાવાનà«àª‚વધતà«àª‚જાયછે. >> >>ગાયપાળવાનà«àª‚ઘટતà«àª‚જાયછેઅનેકૂતરાપાળવાનà«àª‚વધતà«àª‚જાયછે. >> >>ચાલવાનà«àª‚ઘટતà«àª‚જાયછેઅને‘સà«àª•à«‚ટરવાનà«àª‚’ વધતà«àª‚જાયછે >>. >>વિચારવાનà«àª‚ઘટતà«àª‚જાયછેઅનેડાચà«àª‚વકાસીનેટીવીજોયાકરવાનà«àª‚વધતà«àª‚જાયછે >>. >>લોહીનીસગાઈનીઅનેલગà«àª¨àª¸àª‚બંધનીબોલબાલાઘટતીજાયછે. >> >>અનેમનમેળનામાનપાનવધતાંજાયછે. >>માબાપનીકડકાઈઘટતીજાયછેઅનેસંતાનોનીજોહà«àª•àª®à«€àªµàª§àª¤à«€àªœàª¾àª¯àª›à«‡. >> >>ભાખરીનીજગà«àª¯àª¾àªàª¬à«àª°à«‡àª¡àª…નેઢેબરાનીજગà«àª¯àª¾àªàªªàª¿àªàª¾àª¨à«àª‚ચલણવધતà«àª‚જાયછે. >> >>લીંબà«àª¨à«àª‚શરબતàªàª•àª¾àªàª•àª²àª¿àª®àª•àª¾àª¬àª¨à«€àªœàª¾àª¯àª›à«‡. >>યà«àª—લહોયàªàªµàª¾àª•àªªâ€“રકાબીનીજગà«àª¯àª¾àªàªµàª¾àª‚ઢો‘મગ’ આવીજાયછે. >> >>ઘરેઘરેગૃહિણીઓકહેતીથઈછેઃ‘આજેબહારજમીઆવીàª.’ >> >>સà«àª•à«‚ટરનારીમà«àª•à«àª¤àª¿àª¨à«àª‚વાહનબનીરહà«àª¯à«àª‚છે. >> >>જૂનીઆંખેનવાતમાશાજોવાનીપણàªàª•àª®àªœàª¾àª¹à«‹àª¯àª›à«‡. >>આવીમજાનમાણીશકેતેવીઅવસà«àª¥àª¾àª¨à«‡àª˜àª¡àªªàª£àª•àª¹à«‡àªµàª¾àª®àª¾àª‚આવેછે. >> >>ઘડપણમનનીઅવસà«àª¥àª¾àª›à«‡. >> >>નવીપેઢીનેઓરડોછોડતીવખતેસà«àªµàª¿àªšàª“ફકરવાનીટેવહોતીનથી. >> >>કેટલાકઘરોમાંઉંમરલાયકવડીલસતતસà«àªµàª¿àªšàª“ફકરતાજરહેછે. >> >>બાથરૂમમાંદિવસેપૂરતà«àª‚અજવાળà«àª‚હોયતોય >>લાઈટચાલà«àª•àª°à«€àª¨à«‡àª¸à«àª¨àª¾àª¨àª•àª°àªµàª¾àª¨à«àª‚નવીપેઢીનાયà«àªµàª•â€“યà«àªµàª¤à«€àª“નેગમેછે. >> >>ઓછાપાવરનોબલà«àª¬àªàª®àª¨à«‡àª¬àª¿àª²àª•à«àª²àª—મતોનથી. >> >>શિયાળામાંપણફà«àª°à«€àªœàª¨à«àª‚ઠંડà«àªªàª¾àª£à«€àªªà«€àªµàª¾àª¨à«àª‚àªàª®àª¨à«‡àª—મેછે. >>શિયાળામાંપણપંખોચાલà«àª°àª¾àª–ીનેસૂઈજવાનà«àª‚વà«àª¯àª¸àª¨àª•à«‡àª³àªµàª¾àª¤à«àª‚જાયછે. >> >>પૈસાવધારેખરà«àªšàª¾àªˆàªœàª¾àª¯àª¤à«‡àª…ંગેનીયà«àªµàª¾àª¨à«‹àª¨à«€àª²àª¾àªªàª°àªµàª¾àª¹à«€àªµàª¡àª¿àª²à«‹àª¨à«‡àª…કળાવેછે. >> >>જૂનીપેઢીનેબગાડપજવેછે, નવીપેઢીનેબગાડપજવતોનથી. >> >>જમાઈઓદીકરાજેવાથતાજાયછેઅનેદીકરાઓજમાઈજેવાથતાજાયછે. >> >>àªàª•àª®àª¿àª¤à«àª°à«‡àª•àª¹à«‡àª²à«àªƒ >>‘ટીવીનેકારણેમારીનવવરà«àª·àª¨à«€àª›à«‹àª•àª°à«€àª°àª¾àª¤à«‹àª°àª¾àª¤àª…ઢારવરà«àª·àª¨à«€àª¥àªˆàª—ઈ!’ >> >>હનિમૂનપરજઈઆવà«àª¯àª¾àªªàª›à«€àª¤àª°àª¤àªœàª›à«‚ટાછેડાલેવાયતેવાબનાવોવધતારહેવાનાછે. >> >>આવà«àª‚બધà«àª‚વાંચીનેમોટરાઓàªàª…કળાવાનીજરૂરનથી. >> >>જીંદગીભરકણસતારહીનેપતિ–પતà«àª¨à«€àª¸àª‚સારવેંઢારે >>તેનાકરતાંછૂટાંપડીજાયતેમાંકશà«àª‚ખોટà«àª‚નથી. >> >>પવન, àªàª°àª£à«àª‚અનેવાદળતોવહેતાંજરહેવાનાછે. >> >>ટીવીનીસિરિયલજોઈàª, àªàªœàª°à«€àª¤à«‡àªªàª°à«€àªµàª°à«àª¤àª¨àª¨à«‡àª¨à«€àª°àª–વાનીમજામાણવાજેવીછે.  >> >>સરતિઈતિસંસારઃ! >>જેસરતોરહેછેતેનà«àª‚જનામસંસાર. >>HOW TRUE............!!!!!

Nir Gujarati   Nir Gujarati